به نام خدا
 
مقدمه
با عنایت به لزوم اطلاع کامل دستیاران از آیین نامه ها و مقررات آموزشی _صنفی و رفاهی و در راستای ارتقاء وضعیت موجود،و ایجاد بستری جهت خدمت بیشتر به مجموعه دستیاری دانشگاه بر آن شدیم تا مقررات موجود را بر اساس آخرین دستورالعمل ها و آیین نامه های وزارتی در کنار قوانین و مقررات درون دانشگاهی گردآوری نموده و در اختیار دستیاران محترم قرار دهیم امید است که مورد استفاده بهینه همکاران عزیز قرار گیرد.
 
شورای نمایندگان دستیاری
 
شهریور 91
 
 
 
آئين نامه آموزشي دوره تخصصي باليني پزشكي
 
ماده 1: تعريف دوره دستياري باليني پزشكي
دوره دستياري رشته هاي تخصصي باليني يكي از مقاطع تحصيلات عالي دانشگاهي (Academic) است كه متقاضيان واجد شرايط با داشتن مدرك دكتري پزشكي عمومي (M.D) پس از موفقيت در امتحان پذيرش دستياري و گذراندن دوره هاي آموزشي تئوري و عملي و قبولي در امتحانات لازمه (تكويني و نهايي)، موفق به اخذ مدرك تخصصي در رشته مربوطه مي گردند.
 
ماده 2:تعريف دستيار
دستيار به فردي اطلاق مي شود كه با داشتن مدرك دكتري پزشكي عمومي و پذيرش در امتحان ورودي دستياري، جهت آموزشهاي نظري و كسب مهارتهاي عملي در يكي از رشته هاي تخصصي پزشكي، طي مدت زمان مشخصي كه براي دوره از طريق شوراي آموزشي پزشكي و تخصصي تصويب شده است، به امر تحصيل آموزش، پژوهشي و انجام فعاليتهاي كارورزي تخصصي اشتغال مي ورزد.
 
 
 ماده 3: هدف دوره دستياري
تربيت پزشك متخصص و متعهد در رشته هاي مورد نياز كشور جهت كسب مهارتهاي نظري و عملي، آموزش پزشكي، تعميم و گسترش بهداشت در جامعه امور درماني و انجام فعاليتهاي پژوهشي در راستاي پيشبرد دانش پزشكي است.
ماده 4: شرط شركت دانشجويان مستقيم رشته بيهوشي در آزمون
كليه متقاضياني كه پزشكي عمومي خود را تحت عنوان استريت بيهوشي پذيرفته شده و فارغ التحصيل گرديده اند صرفاً مجاز به شركت در رشته تخصصي بيهوشي مي باشند.
 

 دوره آموزشي

الف: شرايط شروع دوره:
ماده 5: اخذ تعهد از پذيرفته شدگان
از كليه پذيرفته شدگان آزمون ورودي دستياري توسط دانشگاهها تعهد محضري اخذ خواهد شد. تعيين محل خدمت دستياران پس از فارغ التحصيلي به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
* پذيرفته شدگاني كه با ماموريت آموزشي از وزارتخانه ها، نهادها وسازمان ها (به استثناي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،‌ درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) براي ادامه تحصيل به رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي وارد مي شوند، ملزم به سپردن تعهد محضري به محل استخدام خود هستند.
- كليه پذيرفته شدگان كه داراي متون تعهد محضري خاص مي باشنددر صورت دريافت عدم نياز از محل تعهد ،ملزم به معرفي خود به وزارت متبوع بوده و خدمت ايشان در هر محلي كه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تعيين نمايند خواهد بود.
 
 ماده 6: ثبت نام
         پذيرفته شدگان قطعي دستياري موظفند در زمان هاي اعلام شده، به دانشگاههاي ذيربط مراجعه و طبق ضوابط و مقررات نسبت به ثبت نام، سپردن تعهد محضري و ارائه مدارك لازم كه از سوي دانشگاهها تعيين خواهد شد، اقدام نمايند.

 

تبصره 1: ثبت نام قطعي داوطلبيني كه تا پايان شهريور ماه فارغ التحصيل مي شوند و يا خدمات قانوني و نظام وظيفه را به پايان مي رسانند، در پايان شهريور ماه صورت مي گيرد. در هر صورت مراجعه پذيرفته شدگان جهت اعلام وضعيت در تاريخ هاي اعلام شده الزامي است.
 
ماده 7: مدت ارزش فبولي پذيرفته شدگان
تبصره1: چنانچه پذيرفته شدگان در موعد مقرر به هر دليل جهت ثبت نام به دانشگاه مراجعه ننمايند، منصرف قطعي تلقي شده، افراد جايگزين حداكثر تا تاريخ 10 آبان ماه از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعلام خواهد شد.

 

تبصره 2: چنانچه فردي در گزينش عمومي مردود گردد، جايگزين اعلام نخواهد شد.
 
ب- شروع دوره:
ماده 8: زمان شروع دوره
          كليه پذيرفته شدگان پس از انجام ثبت نام قطعي موظف مي باشند كه از اول شهريور ماه سال مربوطه، دوره دستياري را شروع نمايند ( به استثناي تبصره 1 ماده 20)
 
ماده 9: ممنوعيت استفاده از مرخصي در شروع دوره
          دستياران پذيرفته شده در 6 ماهه اول شروع به تحصيل مجاز به استفاده از مرخصي بدون دريافت كمك هزينه تحصيلي يا تعويق دوره نمي باشند.
  
 
ماده 10: مهلت انصراف بدون غرامت و اعلام جايگزين
          انصراف دستياران تا شروع دوره، با اطلاع دانشگاه و در نظر گرفتن محروميت يكساله از شركت در آزمون بلامانع است و غرامت به آنان تعلق نمي گيرد.
تبصره 1: دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند اسامي منصرفين را حداكثر تا پايان مهر هر سال تحصيلي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال نمايند. اسامي افراد جايگزين حداكثر تا دهم آبان ماه همان سال از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به دانشگاه هاي علوم پزشكي اعلام مي شود
تبصره 2: در آزمون پذيرش دستيار، به ازاي هر ظرفيت خالي سه نفر با رعايت اولويتهاي مصوب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، به عنوان جايگزين معرفي مي شوند به استثناي مشمولين تبصره 4 ماده 23، تا بر اساس ترتيب اعلام شده از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي نسبت به ثبت نام يك نفر با رعايت اولوليت هاي مقرر اقدام شود.
تبصره 3: در صورتي كه هيچ يك از جايگزين ها، ثبت نام و شروع دوره ننمايند و يا انصراف پذيرفته شدگان پس از 20 مهر ماه انجام گيرد، در صورت درخواست دانشگاه مربوطه حداكثرتا زما ن ابلاغ دستورالعمل ثبت نام آزمون پذيرش دستيار دوره بعد، معرفي جايگزين از بين واجدين شرايط و با رعايت اولويت هاي مقرر ظرف مدت 7 روز از تاريخ فوق از طرف دبيرخانه شورا بلامانع مي باشد و بعد از اين تاريخ تحت هيچ شرايطي جايگزين اعلام نخواهد شد. ارزش قبولي علمي اين دسته از پذيرفته شدگان جهت ثبت نام و شروع دوره تا قبل از پايان مهلت ثبت نام دوره بعدي آزمون پذيرش دستيار مي باشد..معرفي شدگان در صورت عدم ثبت و شروع دوره مشمول محروميت يكساله از شركت در آزمون پذيرش دستيار نخواهد شد.
 
پ- ترك تحصيل و انصرف:
ماده 11: انصراف و محروميت يك ساله از پذيرش
          پس از اعلام نتيجه آزمون، پذيرفته شدگان اصلي و جايگزين در صورت انصراف در هر زمان يا عدم ثبت نام در موعد مقرر يا عدم شروع دوره مشمول يك سال محروميت از پذيرش در دوره هاي دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي خواهند شد.
تبصره 1: انصراف قطعي منوط به ارائه تسويه حساب با دانشگاه خواهد بود.
تبصره2: در صورتيكه شركت كنندگاني كه در مرحله اصلي پذيرش دستيار دوره هاي آموزش تخصصي پذيرفته نشده اند حداكثر تا پايان مرداد ماه قبل از شروع سال تحصيل مربوطه از شركت در فرآيند پذيرش در مرحله جايگزيني كتباً اعلام انصراف نمايند محروميت يكساله شامل آنان نمي شود.
تبصره 3: محروميت يكساله از زمان اعلام انصراف قطعي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 4: هرگونه انصراف از تحصيل بعد از اعلام قبولي تا پايان سه ماه اول دوره دستياري انصراف قطعي تلقي شده و ادامه تحصيل در دوره مربوطه مجاز نمي باشد.
تبصره 5: ارزش قبولي علمي آزمون پذيرش دستيار افراد جايگزين (كه اسامي آنان حداكثر تا تاريخ 10 آبان ماه سال تحصيلي اعلام مي شود) حداكثر تا 30 آبان ماه همان سال مي باشد. ضمن اينكه غرامت تحصيلي به آنها تعلق نمي گيرد ولي مشمول يكساله محروميت از پذيرش در دوره هاي دستياري رشته هاي باليني پزشكي خواهند شد.
 
  
 
ماده 12: لغو دوره دستياري
          ترك تحصيل، انصراف و انقطاع در دوران تحصيل بيش از يك ماه به دلايل غير موجه، منجر به لغو دوره دستياري خواهد شد. بازگشت به تحصيل دستيار قبل از يك ماه، به درخواست خود متقاضي و موافقت دانشگاه بلامانع مي باشد. (به استثناي مشمولين تبصره 3 ماده 28)
تبصره: پرونده داوطلباني كه پس از شروع دوره،‌ دستياري آنها لغو مي شود، به دفتر حقوقي وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي ارسال مي گردد تا بر اساس تعهد سپرده شده و مقررات موجود با آنها رفتار شود.
 
ماده 13: بازگشت به تحصيل
          بازگشت به تحصيل دستيار منصرف يا غايب در صورتي كه مدت انفعال وي از تحصيل از يك ماه بيشتر نباشد، به تقاضاي ذينفع و موافقت گروه آموزشي و تاييد دانشكده پزشكي مربوطه بلامانع خواهد بود. در صورتيكه غيبت دستيار كمتر ازشش ماه باشد تشخيص موجه بودن غيبت و چگونگي جبران آن به عهده شوراي آموزش دانشگاه كه با حضور مدير گروه ذيربط خواهد بود، مي باشد.
 
ماده 14: انصراف و تسويه حساب
          دستياراني كه در حين تحصيل متقاضي انصراف مي باشند مي بايست درخواست انصراف خود را به انضمام موافقت دانشگاه مربوطه پس از احتساب هزينه هاي دريافتي و ارائه تسويه حساب، از طريق دانشگاه به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارائه نمايند، ‌تا جهت استيفاي حقوق دولت اقدام شود. بديهي است پس از دريافت وجوه مربوطه و تسويه حساب ارائه و انصراف قطعي به دانشگاه مربوطه اعلام خواهد شد.پس ازاعلام انصراف قطعي دانشگاهها موظفند مراتب انصراف قطعي دستيار را به مراجع ذيصلاح (نظام وظيفه، اداره فارغ التحصيلان، اداره طرح، محل بورس و يا سازمان محل تعهد) اطلاع دهند.
 
 
 
ت- انتقال، جابجايي، تغيير رشته و ميهماني :
(ماده 15: انتقال، جابجايي و تغيير رشته دستياران در طول مدت تحصيل ممنوع باشد. )
انتقال: انتقال دستيار به دانشگاه ديگر به تبع همسر بشرط اخذ موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد در موارد زير بلامانع است:
تبصره 1: انتقال دستيار به دانشگاه ديگر به تبع همسر در صورتي مورد موافقت قرار مي گرد كه همسر داوطلب در استخدام دولت و يا سازمانهاي وابسته به دولت بوده و موضوع انتقال همسر داوطلب پس از ثبت نام و پذيرش قطعي وي صورت گرفته باشد.
تبصره 2:‌در شرايطي كه همسر دستيار، دستيار رشته هاي تخصصي پزشكي باليني باشد انتقال وي به تبع همسر (اعم از خانم يا آقا) بلامانع است.
تبصره 3:‌ چنانچه همسر دستيار، دستيار رشته هاي فوق تخصصي باشد، انتقال دستيار تخصصي به تبع دستيار رشته هاي فوق تخصصي بلامانع است.
تبصره 4:‌ انتقال دستيار به دانشگاه ديگر (به استثناي دانشگاه هاي مستقر در تهران) بر اساس ضوابط مصوب شوراي آموزش دانشگاههاي مبدا و راي كميته نقل و انتقالات دستيار در دانشگاه بلامانع است.
تبصره 5: رسيدگي به درخواست ها و انجام نقل و انتقال دستياران فقط در مدت پس از اعلام نتيجه امتحانات كتبي سراسري ارتقاء- گواهينامه و قبل از شروع سال تحصيلي مجاز مي باشد.
* معرفي جايگزين براي دستياران انتقالي مجاز نمي باشد.
 
انتقال به دليل لغو صلاحيت آموزشي
          در صورت لغو صلاحيت بخش آموزش دهنده، برابر آئين نامه ارزشيابي بخش ها، تعيين محل ادامه تحصيل و امتحان ارتقاي درون بخشي دستيار، طبق نظر هيات ممتحنه رشته مربوطه توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي انجام خواهد شد.
 
 
  
 
تغيير رشته:
          چنانچه دستياران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو موثر جسمي يا رواني شوند، ‌گروه مربوطه مي تواند با ذكر دلايل، مراتب را جهت طرح در كميسيون پزشكي منتخب دانشگاه به دانشكده پزشكي منعكس نمايد. پس از تاييد كميسيون مذكور و موافقت شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه از ادامه تحصيل اين افراد جلوگيري بعمل مي آيد.
تبصره 1: محروميت يكساله و غرامت تحصيلي شامل اين قبيل افراد نمي شود.
تبصره 2:‌ در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه، چنانچه نقص عضو موثر حرفه اي براي ساير رشته ها در همان دانشگاه بلامانع از ادامه تحصيل در آن رشته ها نباشد و فرد حداقل نمره آخرين نفر پذيرفته شده رشته مربوطه را در همان سهميه و همان سال در همان دانشگاه دارا باشد مي تواند تغيير رشته دهد.
 
ماده 16: ‌ميهماني
          يكسال ميهمان شدن دستياران حداكثر براي رشته هاي چهار سال و براي رشته هاي سه ساله 9 ماه با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد صرفا به منظور تبادلات علمي و آموزشي و فقط يكبار در طول تحصيل و از سال دوم دستياري به بعد، مجاز مي باشد.
تبصره 1:‌ ميهماني در شش ماه آخر دوره دستياري مجاز نمي باشد.
تبصره 2:‌پرداخت كمك هزينه تحصيلي در طول مدت ميهماني به عهده دانشگاه مبدا مي باشد.
 
ث- آموزش دوره دستياري:
ماده 17:‌ فعاليت هاي موظف برنامه آموزش دستياران
          دستياران موظفند طبق برنامه اي كه از طرف گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود، در فعاليت هاي آموزشي پژوهشي و درماني، از جمله كلاسهاي نظري، گزارش صبحگاهي، گزارشهاي مرگ و مير و گزارش موردي (case report)، ژورنال كلاب، كارورزيهاي بيمارستاني و درمانگاهي، آزمايشگاهي و كشيكهاي بخش و درمانگاه مربوطه و ماموريت هاي علمي و طرح هاي تحقيقاتي، به طور فعال شركت نمايند. 
 
      طرح يكماهه دستياران سال آخر در مناطق محروم بر اساس اعلام نياز معاونت سلامت وزارتخانه و معاونت درمان دانشگاه از مهرماه سال 1381 قابل اجرا مي باشد مدت طرح جزء دوره آموزش دستيار محسوب مي شود.
 
ماده 18: حداقل ساعات كار در دوره هاي دستياري
          تحصيل در دوره دستياري بطور تمام وقت بوده و بر اساس برنامه ايست كه از طرف مدير گروه تنظيم مي شود. حداقل ساعات كار بشرح زير است:‌
1- روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 30/7 لغايت 30/16
2- پنج شنبه ها از ساعت 30/7 لغايت 30/12
تبصره 1:‌ گزارش ماهانه حضور و غياب و كاركرد دستياران، توسط روساي بخشها به معاونين آموزشي گروه يا مدير گروه مربوطه و از طريق معاونين مراكز، به دانشكده ذيربط ارسال خواهد شد.
تبصره 2: پرداخت كمك هزينه تحصيلي منوط به ارائه گزارش كارماهانه دستياران مي باشد.
تبصره 3:‌ افزايش سنوات تحصيلي با تمديد دوره دستياران، تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
  
ماده 19:‌ حداقل برنامه كشيك دستياران
حداقل برنامه كشيك دستياران در زمينه باليني به شرح زير خواهد بود:
- سال اول 12 كشيك در ماه
- سال دوم 10 كشيك در ماه
- سال سوم 8 كشيك در ماه
- سال چهارم و پنجم 6 كشيك در ماه
تبصره 1:‌كليه دستياران شاغل به تحصيل در بيمارستان، از ناهار و دستياران كشيك علاوه بر آن از خوابگاه، صبحانه و شام برخوردار خواهند بود.
تبصره 2: تنظيم برنامه و افزايش كشيك موظف، طبق ضوابط به عهده مدير گروه است.
تبصره 3:‌ حكم آموزشي دستيار يكساله است و صدور حكم سال بالاتر بعد از احراز شرايط ارتقاي ساليانه مي باشد. 
 
 
ماده 20: انتصاب و وظايف دستيار ارشد گروه آموزشي
          همه ساله دو نفر از بين دستياران تخصصي دو سال آخر در هر گروه آموزشي بيمارستاني، با توجه به كفايت، تعهد و جدان كاري و ميزان فعاليت آنها، توسط دستياران پيشنهاد و از بين آنها يك نفر به تاييد شوراي گروه انتخاب و با حكم رئيس دانشكده به عنوان دستيار ارشد منصوب مي شود.
تبصره: وظايف دستيار ارشد به موجب آئين نامه است كه به پيشنهاد مديرگروه و تصويب رئيس دانشكده پزشكي مربوطه به اجرا گذاشته مي شود.
 
ج- مرخصي ها:
          دستياران با توجه به نياز و در صورت بروز موارد ناخواسته و ضرورت، مي توانند در هر سال دستياري از مرخصي هاي استحقاقي، استعلاجي، زايمان و بدون مزايا استفاده نمايند.
 
ماده 21:‌ مرخصي استحقاقي
          دستياران مي توانند به ازاي هر ماه 5/2 روز و هر سال تحصيلي جمعا به مدت يك ماه از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند.
تبصره: در صورت عدم استفاده از مرخصي در طول سال تحصيلي فقط 15 روز ذخيره و به سالهاي بعد موكول مي شود. دستيار مجاز است در سال آخر حداكثر از 45 روز مرخصي ذخيره علاوه بر مرخصي استحقاقي همان سال استفاده كند.                ترتيب استفاده از مرخصي با نظر رئيس بخش و تاييد مدير گروه مربوطه خواهد بود.
  

 

 
 
ماده 22: ‌مرخصي بدون مزايا
          هر دستيار مي تواند در طول دوره معادل مجموع مدت مرخصي استحقاقي خود با موافقت رئيس بخش و مدير گروه آموزشي و دانشكده انقطاع تحصيل داشته باشد (براي مثال دستيار دوره هاي چهارساله مي تواند از 4 ماه مرخصي بدون كمك هزينه تحصيلي استفاده نمايد) بديهي است مدت مذكور به طول دوره دستياري افزوده خواهد شد.
تبصره 1: ‌دستياراني كه همسر آنان جزو كاركنان دولت بوده و به دليل ماموريت يا ادامه مرخصي عازم خارج از كشور هستند مي توانند (با ارائه مدرك مستدل) صرفا از يكسال مرخصي بدون كمك هزينه تحصيلي تنها يكبار در طول دوره تحصيلي بهره جويند.
تبصره 2: ‌پرداخت كمك هزينه تحصيلي دستياري در مدت انقطاع تحصيلي مجاز نيست.
 
ماده 23: مرخصي استعلاجي
          استفاده از مرخصي استعلاجي براي دستياران به ميزان حداكثر يك ماه در طول دوره دستياري بر اساس گواهي پزشك و تاييد پزشك معتمد و شوراي پزشكي دانشگاه بلامانع است. در صورتي كه غيبت دستيار به علت بيماري در طول دوره تحصيلي از يك ماه بيشتر باشد، برابر مابه التفاوت مدت مذكور به دوره دستياري وي، بااستفاده از كمك هزينه تحصيلي اضافه خواهد شد. اما در مدت بيماري بيش از سه ماه به دستيار كمك هزينه تحصيلي پرداخت نخواهد شد.
تبصره 1: در صورت بروز بيماري، ‌دستيار موظف است مراتب را ظرف يك هفته به دانشگاه اطلاع دهد و ارائه گواهي استعلاجي براي شروع مجدد دوره الزامي است.
تبصره 2:‌ در صورتيكه مدت بيماري دستيار از 6 ماه تجاوز كند، تصميم گيري در مورد ادامه يا لغو دوره دستياري، پس از تاييد شوراي پزشكي دانشگاه، به عهده شوراي آموزشي دانشگاه خواهد بود.
ماده 24:‌ مرخصي زايمان

   استفاده دستياران خانم از شش ماه مرخصي زايمان براي يكبار در طول دوره دستياري بلامانع مي باشد. فقط يك ماه از اين مدت جزو دوران آموزشي محاسبه مي شود.

 

تبصره:‌ فقط يك بار در طول دوره دستياري، استفاده كنندگان از مرخصي زايمان از كمك هزينه تحصيلي استفاده خواهند كرد.

آئين نامه ارزيابي درون دانشگاهي دستياران تخصصي
 
ماده1: اجزاي ارزيابي درون دانشگاهي
ارزيابي درون دانشگاهي در دو بخش ارزيابي دانش نظري و ارزيابي درون بخشي انجام مي پذيرد.
الف) ارزيابي دانش نظري
                   ارزيابي دانش نظري 50% كل نمره از 150 نمره به ارزيابي درون بخشي اختصاص دارد و شامل اجزاي زير است
ب) ارزيابي درون بخشي
ارزيابي درون بخشي 100 نمره از 150 نمره ارزيابي درون دانشگاهي را شامل شده و در طول سال از طريق تكميل كارنامه هاي ارزيابي درون بخشي صورت مي پذيرد.
 ب-1) كارنامه ارزيابي درون بخشي شامل 4 قسمت است: مهارتهاي باليني، قضاوت باليني، خصوصيات فردي و حرفه اي، صلاحيت باليني در كل
ب-2) ميزان نمره اختصاص يافته به هر محور و نيز اجزاء هر محور در فرم كارنامه، برحسب رشته آموزشي مشخص شده است.
ب-3) كارنامه ارزيابي درون بخشي براي هر دستيار بايد بطور متوسط حداقل هر 2 ماه يكبار تكميل گردد. در صورتيكه مدت چرخش (Rotation) دستيار كمتر از 2 ماه باشد لازم است فرم كارنامه در پايان هر چرخش (Rotation) تكميل گردد.
 

 

 
ماده 2: نگهداري و گزارش نتايج ارزيابي
براي هر دستيار در گروه آموزشي مربوطه، فرم چكيده ارزيابي درون بخشي تكميل مي گردد. همچنين ميانگين نمرات ارزيابي درون دانشگاهي در هر حيطه جهت پيگيري ارزيابي و معرفي به آزمون كتبي سراسري ارتقا تنها در يك نوبت مطابق ماده نهم مقررات آزمون ارتقا و گواهينامه تخصصي مصوبه چهل و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي از طريق معاونت آموزشي دانشگاه به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال مي گردد.
 
ماده 3: بازخورد به دستياران
گروه هاي آموزشي موظف هستند به گونه اي عمل نمايند كه دستياران امكان دستيابي سريع آسان به نتايح ارزيابي خود اعم از آزمون كتبي يا شفاهي و يا ارزيابي درون بخشي را از طريق گروه آموزشي داشته باشند. همچنين گروه آموزشي موظف است نمرات درون دانشگاهي دستياران را با فاصله زماني مناسب پيش از ارسال به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به اطلاع دستياران برساند.
 
ماده 4: حد نصاب
حد نصاب قبولي در ارزيابي درون دانشگاهي براي دستياران در تمامي ارتقا 90 از 150 است. در صورتيكه اين حدنصاب از طريق دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تغيير نكند.
ب) در صورتيكه دستياري به دليل اتمام دوره آموزشي، مورد ارزيابي درون دانشگاهي قرار نگرفته باشد، گروه آموزشي موظف است با در نظر گرفتن ميانگين نمرات يك سال پاياني آموزش دستياري آن دستيار، نمره نهايي ارزيابي درون دانشگاهي وي را اعلام نمايد.
 
ماده 5: اعتراضات
رسيدگي به اعتراضات در مورد ارزيابي درون دانشگاهي به عهده كميته اي مركب از معاون آموزشي دانشگاه رئيس دانشگده پزشكي، معاون آموزش باليني دانشكده پزشكي، مدير گروه مربوطه، يك نفر از اعضاي هيات علمي گروه به انتخاب گروه آموزشي و نماينده دستياران تحت آموزش آن گروه مي باشد. مهلت تحويل اعتراض از سوي دستياران به گروه آموزشي، تشكيل جلسه رسيدگي به اعتراض و اعلام نتيجه، تا قبل از زمان ارسال اين نمرات به دبيرخانه شوراي اموزش پزشكي و تخصصي مي باشد.  
ماده 6: نظارت بر حسن اجراي آئين نامه
معاون آموزشي دانشگاه و مدير گروه آموزشي مسئول نظارت و حصول اطمينان از اجراي صحيح اين آئين نامه (به ويژه بند 3 ب- ماده يكم و ماده سوم) مي باشد.
در مورد كارنامه هاي دستياران گروه هاي مختلف آموزشي تخصصي، نكات ذيل قابل ذكر مي باشد.
1-حيطه صلاحيت باليني در كل كه به عنوان بند (ت) در كارنامه هاي درون بخشي كليه رشته هاي ذكر شده است، به دليل محتواي يكسان از متن كارنامه حذف گرديده است. تعريف اين حيطه ميزان مطابقت فرد با دستيار ايده آل در آن رشته و به عبارت ديگر، جمع بندي استاد از عملكرد دستيار در ساير محورها مي باشد. اين حيطه 10 نمره نمايانگر دستيار ممتاز مي باشد. 
2-در كل كارنامه ارزيابي درون بخشي براي 21 رشته تخصصي(بجز رشته هاي طب كار و پزشكي اجتماعي) طراحي شده است. 
بيماريهاي عفوني و گرمسيري، بيماريهاي قلب و عروق، بيماريهاي كودكان و رشته هاي گروه جراحي شامل جراحي عمومي، جراحي استخوان و مفاصل، جراحي كليه و مجاري ادراري، جراحي مغز و اعصاب، چشم پزشكي، زنان و زايمان و گوش،‌گلو و بيني يكسان است. به عبارت ديگر در مجموع براي 21 رشته، 10 فرم كارنامه طراحي شده است.
3-نحوه نمره دهي در رشته هاي مختلف آموزشي تخصصصي بصورت زير مي باشد:
الف) گروه داخلي (جراحي عمومي، جراحي استخوان و مفاصل، جراحي كليه و مجاري ادراري، جراحي مغز و اعصاب، چشم پزشكي، زنان و زايمان و گوش، گلو و بيني) 
 
 
نمره صلاحيت باليني در كل + 12 نمره خصوصيات فردي و حرفه اي + 43 نمره قضاوت باليني + نمره مهارت هاي باليني = نمره نهايي
 
ب) آسيب شناسي، بيهوشي، پرتو درماني، پرتو شناسي تشخيصي، پزشكي فيزيكي و توانبخشي، پزشكي قانوني و پزشكي هسته اي
نمره صلاحيت باليني در كل + 12 نمره خصوصيات فردي و حرفه اي + نمره قضاوت باليني + نمره مهارت هاي باليني = نمره نهايي
 
ج) روانپزشكي
نمره صلاحيت باليني در كل + 12 نمره خصوصيات فردي و حرفه اي + 43 نمره قضاوت باليني + نمره مهارت هاي باليني = نمره نهايي
  
 
مقررات كلي آزمونهاي ارتقاء تخصصي
 
الف- آزمون ارتقاء شامل دو بخش است:
1-ارزيابي درون دانشگاهي با 150 نمره كه از سوي گروه هاي آموزشي كه دستيار در آن مشغول به تحصيل است انجام مي شود.
2-آزمون كتبي با 150 نمره كه شامل دو بخش مي باشد:
2-1 آزمون هاي كتبي دوره اي كه در طول دوره برگزار مي شود. (با 60 نمره از 150 نمره)
2-2 ازمون كتبي ساليانه كه تحت نظارت دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي توسط دانشگاه هايي كه مجري برنامه هاي دستياري است برگزار مي شود ( با 90 نمره از 150 نمره)
الف-2- مجموع نمره هاي ارتقاء هر سال برابر 300 است. 50% كل نمره (150 نمره) اختصاصي به ارزيابي درون دانشگاهي با توجه به ضوابط مربوطه و 50% ( 150 نمره) اختصاصي به آزمون كتبي دارد.
الف-3- بنا بر مصوبه شصت و چهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ملاك مقايسه براي آزمونهاي ارتقاء از اين قرار است:
ميانگين نمره 20%شركت كنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه كه بالاترين نمرات را كسب كرده اند،ملاك مقايسه تعيين مي گردد.   
تبصره 1: چنانچه 20% تعداد شركت كنندگان كمتر از يك نفر شود ملاك همان يك نفر محاسبه شود.
تبصره 2: در مواردي كه 20% تعداد شركت كنندگان بصورت اعشاري در بيايد اگر كمتر از نيم باشد به سمت پائين و بالاتر و مساوي نيم به سمت نمره بالاتر گرد شود.
شايان ذكر است طبق مصوبات شصت و پنجمين نشست شورا نمرات محاسبه شده طبق فرمول ارائه شده در شصت و چهارمين نشست شورا جهت آزمون كتبي ارتقاء نمي بايست كمتر از نمرات، كف مندرج در جداول مربوطه باشد و در صورتي كه حد نصاب قبولي پس از محاسبه در فرمول مربوطه هر دانشگاه و در هر رشته نخصصي بيشتر از كف نمره كتبي مجاز مندرج در جداول فوق الذكر باشد، ملاك عمل، حد نصاب محاسبه شده توسط دانشگاه خواهد بود.
الف-4- كف نمره كتبي مجاز (حداقل نمره كتبي نسبت به ملاك مقايسه مساوي با متغير A مي باشد) نبايد از كف تعيين شده توسط دبيرخانه كمتر باشد.
الف-5- كف نمرات مورد نياز براي ارتقا هر دستيار به سال بالاتر بشرح و طبق جداول زير مي باشد:
1-حداقل نمره ارزيابي درون دانشگاهي 
2- حداقل نمره آزمون كتبي دوره اي
3- حداقل نمره آزمون كتبي ساليانه
جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي سه ساله
مقطع ارتقاء
حداقل نمره كتبي
(نسبت به ملاك مقايسه) A
كف نمره كتبي مجاز
حداقل ارزيابي درون دانشگاهي
(از 150) B

حداقل نمره
كل
حداقل نمره
كل مجاز
1 به 2
50%
65
26
105
15 A + B +
185
39
2 به 3
60%
80
32
105
15 A + B +
200
48
 
جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهارساله
مقطع ارتقاء
حداقل نمره كتبي
(نسبت به ملاك مقايسه) A
كف نمره كتبي مجاز
حداقل ارزيابي درون دانشگاهي
(از 150) B

حداقل نمره
كل
حداقل نمره
كل مجاز
1 به 2
50%
65
26
105
15 A + B +
185
39
2 به 3
58%
75
30
105
15 A + B +
195
45
3 به 4
63%
85
34
 
 
105

 

15 A + B +
205
51
 
 
جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي پنج ساله

 

مقطع ارتقاء
حداقل نمره كتبي
(نسبت به ملاك مقايسه) A
كف نمره كتبي مجاز
حداقل ارزيابي درون دانشگاهي
 (از 150) B

حداقل نمره
كل
حداقل نمره
كل مجاز
1 به 2
50%
65
26
105
30 A + B +
170
39
2 به 3
58%
75
30
105
30 A + B +
180
45
3 به 4
63%
85
34
105
30 A + B +
190
51
4 به 5
66%
95
38
105
30 A + B +
195
57
* كف نمره آزمون دوره اي          
* كف نمره آزمون كتبي ساليانه (تيرماه)
 
          شايان ذكر است در فرمول حداقل نمره كتبي (15+A+B) 15 نمره مورد نظر مي بايست توسط دستيار در يكي از حيطه هاي ارزيابي درون بخشي و يا آزمون كتبي كسب گردد.
الف-6- دستياراني كه در طول دوران دستياري سه بار در آزمون ارتقاء مردود شوند از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي اخراج خواهند شد.
الف-7- دستياراني كه در آزمون ارتقاء سال اول (ارتقاء 1 به 2) دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره نبوده و از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي اخراج خواهند شد.
 
ب: مقررات آزمونهاي ارتقا از نظر ارزيابي درون بخشي
1- به استناد موضوع 5 شصت و چهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، شركت كليه دستياران رشته هاي تخصصي پزشكي واجد شرايط در آزمونهاي ارتقاء تخصصي اين دوره منوط به موفقيت در آزمونها و فعاليتهاي درون بخشي و كسب حداقل نمره  و كسب كف نمره آزمون كتبي دوره اي با توجه به معرفي رسمي مدير گروه مربوطه و ثبت موضوع پايان نامه تخصصي و ارائه آن طبق برنامه هاي مصوب خواهد بود.

 

تبصره 1:‌ مشمولين مفاد بندهاي الف-6 و الف-7 اين دستورالعمل واجدالشرايط شركت در آزمون ارتقاء اين دوره نخواهند بود.
تبصره 2: در محاسبه نمرات نهايي ارزيابي درون بخشي حيطه هاي مختلف دانش پزشكي، مراقبت از بيمار، رفتار حرفه اي، مهارت هاي ارتباطي، يادگيري بر مبناي تجربه و عملكرد بر اساس شناخت از نظام سلامت رعايت گردد.
ب-2- در مورد دستياراني كه وفق مقررات به صورت ميهمان به دانشگاه ديگر معرفي شده اند و در زمان آزمون ارتقاء‌ در آن دانشگاه ادامه تحصيل مي دهند تعيين و اعلام نمره ارزيابي درون بخشي و نمره آزمون دوره اي، معرفي به آزمون كتبي و اعلام نتايج به عهده دانشگاه مقصد خواهد بود. لازم است دانشگاه مبداء نسبت به اعلام نظر گروه آموزشي مربوطه در خصوص ارزيابي درون بخشي دستياران ميهمان به دانشگاه مقصد، قبل از شركت دستياران واجد شركت در آزمون كتبي ارتقاء اقدام بعمل آورد.
ب-3- نمره ارزيابي درون بخشي و نمره آزمون كتبي دوره اي پس از اتمام مدت ميهماني، از سوي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدا اعلام گردد.
ب-4- تعيين واجد شرايط بودن دستيار جهت شركت در آزمون ارتقاء گواهينامه به عهده دانشگاه مبدا مي باشد.
ب-5- در مورد دستياراني كه وفق مقررات به دانشگاه ديگر منتقل شده اند، تعيين و اعلام نمره ارزيابي درون بخشي و نمره آزمون كتبي دوره اي، معرفي به آزمون كتبي و اعلام نتايج بعهده دانشگاه مقصد مي باشد. لازم است دانشگاه مبداء نسبت به اعلام نظر گروه آموزشي مربوطه در خصوص ارزيابي درون دانشگاهي دستيار انتقالي به دانشگاه مقصد، قبل از شركت دستيار ذيربط در آزمون كتبي اقدام بعمل آورد.
ب-6- در مورد دستياراني كه طبق مقررات به دو ارتقاء همزمان معرفي مي شوند لازم است دو نمره ارزيابي درون بخشي ارسال شود. يكي براي ارتقاء سال بالاتر و يكي براي ارتقاء سال پايين تر و در تنظيم نمرات دقت شود كه نمره درون بخشي سال پايين تر برابر يا بيشتر از نمره ارزيابي درون بخشي سال بالاتر باشد تا در محاسبه حد نصابهاي قبولي مشكلي ايجاد نگردد.  
ب-7- لازم است نمرات نهايي ارزيابي درون بخشي و نمره نهايي آزمون كتبي دوره اي در فاصله زماني مناسب و پيش از آزمون كتبي باطلاع دستياران رسانده شود تا زمان كافي جهت دريافت و نيز رسيدگي به اعتراضات احتمالي دستياران موجود باشد. ضمن اينكه شركت در آزمونهاي كتبي ساليانه منوط به قبولي در ارزيابي درون بخشي و آزمون هاي كتبي دوره اي مي باشد.

 

ب-80 رسيدگي به اعتراضات در مورد ارزيابي درون بخشي و آزمون هاي كتبي دوره اي بعهده كميته ايمركب از: ‌معاون آموزشي دانشگاه، رئيس دانشكده پزشكي، معاون آموزشي باليني دانشكده پزشكي، مدير گروه مربوطه و يك نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب گروه مربوطه حسب مورد مي باشد.
ب-9- كميته آزمون ها موظف است يك ماه قبل از آزمونهاي كتبي ساليانه ارتقاء نمره ارزيابي درون بخشي و نمره كتبي دوره اي هر دستيار را به معاونت آموزشي دانشكده اعلام نمايد.
تبصره:‌ نمرات آزمون درون بخشي و نمرات كتبي دوره اي پس از طي مراحل رسيدگي به اعتراضات مطابق بند ب-6 و اعلام به معاونت آموزشي دانشكده به هيچ عنوان قابل تغيير نمي باشد.
   
ج- مقررات آزمون كتبي ارتقاء ‌تخصصي
ج-1- دستياران داوطلب شركت در آزمون ارتقاء چنانچه در مجموع سنوات تحصيلي حداكثر 3 ماه كسر دوره داشته باشند مي توانند در آزمون ارتقاء كتبي سال مربوطه با رعايت ساير مقررات شركت نمايند.
توضيح: ‌منظور از سه ماه كسر دوره، ‌ماههاي تير، مرداد و شهريور سال تحصيلي مربوطه مي باشد كه از زمان معرفي به آزمون كتبي ارتقاء تا پايان سال تحصيلي مربوطه باقي مانده است.
ج-2- دستياران سال اول كه تا تاريخ ارتقاء حداقل 9 ماه از دوره تحصيلي خود را طي نمايند در صورت موفقيت در ارزيابي درون بخشي و آزمون كتبي دوره اي ملزم به شركت در آزمون كتبي (ساليانه، ارتقاء 1 به 2) خواهند بود.
 

 

 
ج-3- دستياراني كه در سال قبل در آزمون ارتقاء شركت نموده اند جهت شركت در آزمون ارتقاء ‌سال جاري لازم است 11 ماه از دوره تحصيلي خود را طي نموده باشند.
ج-4- دستياراني كه به دلايل مختلف (مانند جايگزيني،‌ گزينش و ...) ديرتر از موعد مقرر به دانشگاه معرفي شده اند با گذراندن حداقل 8 ماه از دوره تحصيلي تا زمان آزمون در صورت موفقيت در ارزيابي درون بخشي و آزمون كتبي دوره اي ملزم به شركت در آزمون ارتقاء كتبي ساليانه 1 به 2 خواهند بود.
بعنوان مثال :در دوره هاي سه ساله
 
در شرايط مفاد بند ج-2
در شرايط مفاد بند ج-4
براي ارتقاء1به2
9ماه
براي ارتقاء1به2
8ماه
براي ارتقاء2به3
21ماه
براي ارتقاء2به3
20ماه
ضمن اينكه داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره باعث كاهش طول دوره نخواهد شد.
ج-5- كليه دستياران موظفند موضووع پايان نامه خود را در      دوره هاي سه ساله حداكثر تا زمان معرفي به آزمون كتبي ارتقاء‌ ساليانه سال 1 به 2 و در دوره هاي بيش از سه سال حداكثر تا زمان معرفي به آزمون كتبي ارتقاء ساليانه سال 2 به 3 آماده و پس از تاييد گروه آموزشي در شوراي پژوهشي دانشكده و يا دانشگاه به تصويب رسانده باشد.
ج-6- دستياران معرفي شده به آزمون كتبي در صورت عدم شركت در آزمون به دلايل غير موجه و يا عدم كسب هريك از حد نصابهاي منظور شده، مردود آن سال شناخته مي شوند، بر اساس برنامه آموزشي مدون همان سال با دريافت كمك هزينه تحصيلي ملزم به تمديد دوره خواهند بود.
ج-7- هر دستيار فقط يك بار در طول دوره مي تواند با رعايت مقررات در دو ارتقاء‌ همزمان شركت نمايد.
ج-8- مصاديق موارد ذيل مجاز به شركت در آزمون ارتقاء بصورت دو ارتقاء همزمان خواهد بود:
1- كسب حد نصاب قبولي ارزيابي درون بخشي در بيست و نهمين دوره ارتقاء و عدم شركت در آزمون كتبي ارتقاء بدلايل موجه
2- دستياراني كه در بيست و نهمين دوره ارتقاء موفق به كسب حد نصاب قبولي آزمون كتبي شده اما حد نصاب قبولي مجموع را بدست نياورده است.
3- دستياران سال آخر كه به دليل استفاده از مرخصي زايمان،‌ تاخير معرفي از طرف دبيرخانه بدليل گزينش يا ساير دلايل با كسر دوره مواجه شده و صرفا به همين دليل به يكي از آزمونهاي كتبي ارتقاء سراسري معرفي نشده اند، مشروط بر اينكه دوره ايشان قبل از پايان اسفند ماه به اتمام برسد و در صورت احراز نمره ارزيابي درون بخشي سال بالاتر مجاز به شركت در آزمون ارتقاء ماقبل آخر و گواهينامه تخصصي (3به4 و 4به4) دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به عنوان حوزه آزمون گواهينامه تخصصي مي باشد.
تبصره 1:‌ امكان شركت در دو ارتقاء همزمان براي دستياران رشته هاي تخصصي بيماريهاي عفوني و بيماريهاي قلب و عروق براي سالهاي اول و دوم در اين دوره (1به2 و 2به3) وجود ندارد.
ج-9- تصميم گيري در خصوص كليه موارد مربوط به ارتقاء همزمان كه در آيين نامه و مصوبات پيش بيني نشده به كميسيون برنامه دستياري تخصصي باليني دانشگاه با تركيب زير تفويض اختيار مي گردد.
1- رئيس دانشكده پزشكي2- مدير كل آموزش دانشگاه
3- معاون آموزشي دانشكده پزشكي4- مدير گروه رشته مربوطه
5- يك نفر عضو هيات علمي با انتخاب معاون آموزشي دانشگاه
ج-10- دستياراني كه واجد شرايط شركت در 2 ارتقاء (همزمان) مي باشند در صورت عدم كسب نمره حد نصاب قبولي در هريك از دو ارتقاء‌ مردود همان سال محسوب و مشمول يكسال تمدید دوره يا از ابتداي سال مربوطه خواهند بود.
ج-11- دستياراني كه در 2 ارتقاء همزمان موفق به كسب حد نصاب سال پايين تر يا سال بالاتر نشوند از نظر تعداد دفعات مردودي يكبار مردود محسوب مي شوند.
 
مقررات آزمون گواهينامه تخصصي (آزمون پره بورد)

 

 
الف- كليه دستياراني كه حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال دوره دستياري آنان به اتمام مي رسد و در زمان معرفي جهت شركت در آزمون گواهينامه تخصصي حداقل مدت 11 ماه از زمان كسب قبولي در مقطع ماقبل گواهينامه ايشان گذشته و در اين مدت در بخش مربوطه حضور داشته و مشغول به طي دوره آموزشي بوده اند، مجاز به شركت در آزمون كتبي گواهينامه تخصصي
شناخته مي شوند (بديهي است شركت در آزمون مذكور اين دسته از داوطلبان منوط به كسب حداقل نمره ارزيابي درون بخشي جهت معرفي به آزمون گواهينامه مي باشد.)
كليه دستياراني كه در آزمون گواهينامه تخصصي شركت مي نمايند، مي بايست دفاعيه پايان نامه خود را قبل از معرفي به آزمون گواهينامه تخصصي انجام داده باشند.
تبصره 1:‌ دستياراني كه بدليل گزينش، استفاده از مرخصي زايمان و معرفي ديرتر از موعد مقرر براي شروع دوره از طرف دبيرخانه، با كسر دوره روبرو شده و صرفا به همين دليل به يكي از آزمونهاي ارتقاء‌كتبي سراسري معرفي نشده اند، در صورتي كه دوره آموزشي آنان تا قبل از پايان اسفند ماه سال مربوطه به اتمام برسد و با رعايت ساير مقررات بصورت مجاز به شركت در آزمون ارتقاء ماقبل آخر و گواهينامه تخصصي (3به4 و 4به4) دانشگاه علوم پزشكي مربوط به عنوان حوزه آزمون گواهينامه تخصصي مي باشد.

 

تبصره 2: با توجه به مصوبات موجود مبني براينكه هر دستيار فقط يكبار در طول دوره آموزشي دستياري مي تواند از دو ارتقاء همزمان استفاده نمايد نسبت به معرفي افراد واجد شرايط اقدام به عمل خواهد آمد.
تبصره 3:‌داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره،‌ باعث كاهش طول دوره نخواهد شد.
تبصره 4: لازم است كليه دستياراني كه به صورت مشروط در آزمون گواهينامه تخصصي شركت مي نمايند، ‌باقيمانده دوره تحصيلي خود را در مراكز آموزشي مربوطه گذرانده و گواهي لازم مبني بر اتمام دوره تحصيلي خود را ارائه نمايند.
ب- شرط شركت در آزمون كتبي گواهينامه تخصصي كسب حداقل نمره 105 درارزيابي درون بخشي سال آخر دستياري مي با شد.  
تبصره 1: افرادي كه به آزمون گواهينامه تخصصي معرفي نشده و يا شركت ننموده اند مردود آزمون گواهينامه تخصصي شناخته شده و لازم است بر اساس برنامه آموزشي مدون سال آخر با دريافت كمك هزينه تحصيلي تمديد دوره شوند.
تبصره 2:‌ حداكثر تعداد دفعات مجاز جهت شركت در آزمون گواهينامه تخصصي براي افرادي كه در آزمون ارتقاء ‌مردود نشده اند سه نوبت مي باشد. بديهي است افرادي كه در آزمون ارتقاء ‌يك يا دو مرتبه مردود شده اند حداكثر دو نوبت مجاز به شركت در آزمون گواهينامه تخصصي مي باشند، ‌چنانچه داوطلبي، در سقف تعداد دفعات مجاز موفق به احراز قبولي نگردد،‌ از سيستم آموزشي تخصصي باليني خارج خواهد شد.
 
حد نصاب نمره قبولي آزمون گواهينامه تخصصي
1- با توجه به مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي آزمون گواهينامه تخصصي در دو مرحله كتبي با حد نصاب قبولي 95 از 150 جهت رشته هاي سه ساله و چهارساله و حد نصاب قبولي 100 از 150 براي رشته هاي پنج ساله (در اين دوره) و در مرحله آزمون بخشهاي مهارتهاي عملي/ OSCE با حد نصاب قبولي 105 از 150 جهت كليه رشته هاي تخصصي برگزار مي گردد.

 

توجه: ‌با توجه به محدوديتهاي زماني جهت برگزاري آزمونهاي مهارتهاي عملي/ OSCE گواهينامه تخصصي،‌كليه دانشگاههاي علوم پزشكي برگزار كننده آزمون كتبي گواهينامه تخصصي ملزم به اعلام نتايج آزمون مذكور به دانشگاههاي علوم پزشكي تحت پوشش مي باشند.
2- حد نصاب قبولي جهت آزمون گواهينامه تخصصي نمره كل 210 از مجموع 300 نمره آزمون كتبي و مهارتهاي عملي/ OSCE مي باشد و رتبه گيري و اعلام نتيجه نهايي در اين آزمون بر اساس نمره كل داوطلب خواهد بود.
توجه: شرط معرفي به آزمون مهارتهاي عملي/ OSCE كسب قبولي در آزمون كتبي گواهينامه تخصصي مي باشد و در صورتي كه دستيار حد نصاب قبولي در آزمون كتبي گواهينامه تخصصي را كسب ننمايد، مجاز به شركت در آزمون مهارتهاي عملي/ OSCE نخواهد بود.

 

3- مراحل بررسي اعتراضات و اعلام نتايج آزمون كتبي گواهينامه تخصصي، ‌مشابه آزمون ارتقاء‌ مي باشد،‌ نتيجه آزمون مهارتهاي عملي/ OSCE پس از اعلام قابل تغيير نبوده و اعتراض در خصوص آزمون مذكور قابل بررسي نمي باشد.
 
 
د- ساير ضوابط و مقررات
د-1- آزمون كتبي ساليانه ارتقاء‌ و گواهينامه تخصصي در كليه رشته هاي تخصصي داراي يك دفترچه واحد با 150 (يكصد و پنجاه) سوال مي باشد.
د-2- نمره آزمون كتبي ارتقاء ساليانه دستياران در كليه رشته هاي تخصصي مي بايست بر مبناي 90 نمره محاسبه گرديده و با منظور نمودن نمرات مكتسبه دستياران در آزمونهاي كتبي دوره اي (بر مبناي 60 نمره) نهايتا نمره آزمون كتبي بر مبناي 150 نمره به اين دبيرخانه اعلام گردد.
د-3- نمره آزمون كتبي گواهينامه تخصصي دستياران رشته هاي تخصصي بر مبناي 150 نمره محاسبه مي گردد.
د-4- آزمون دستياران رشته آسيب شناسي صرفا به صورت combined (مشترك) انجام مي شود.
تبصره 1: آزمون كتبي ارتقاء‌ساليانه و گواهينامه تخصصي دستياران رشته تخصصي آسيب شناسي داراي يك دفترچه واحد با 200 سوال (150 نمره) مي باشد.
د-5- آن دسته از فارغ التحصيلان خارج از كشور كه پرونده تحصيلي آنان به تاييد كميسيون ارزشيابي مدارك خارجي رشته هاي تخصصي رسيده و از طريق مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع حداكثر تا تاريخ 31/3/90 جهت ثبت نام در آزمون ارتقاء‌ و گواهينامه تخصصي معرفي مي شوند، ‌با توجه به مفاد اين دستورالعمل و با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي توانند در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور ثبت نام و در آزمون كتبي شركت نمايند.  
د=6- با توجه به تصميم كميسيون هفت نفره منتخب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در تاريخ 9/9/1381 زمان آزمون جهت دستياران جانباز رشته هاي تخصصي باليني پزشكي، با توجه به وضعيت جسماني و بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، حداكثر تا 25درصد مدت زمان معمول قابل افزايش است.
د-7- لازم است كليه آزمون ارتقاء ‌گواهينامه سال جاري بلافاصله پس از برگزاري آزمون و با توجه به برنامه زمان بندي مراحل مختلف اجراي آزمون به نحو مقتضي در اختيار دستياران قرار گيرد.
 
مقررات آزمون دانشنامه تخصصي (آزمون بورد)

           به منظور سنجش آگاهيها و مهارتهاي فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي (دارندگان گواهينامه تخصصي) دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، هر ساله در سطح كشور و توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي امتحانات دانشنامه تخصصي در يك نوبت و در دو قسمت كتبي و شفاهي برگزار مي گردد.

ماده 1: دارندگان گواهينامه تخصصي (فارغ التحصيلان مراكز آموزش پزشكي تخصصي) مي توانند جهت اخذ مدرك دانشنامه تخصصي (بورد) در امتحان مربوطه كه به صورت متمركز و به وسيله دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور برگزار مي شود شركت نمايند. 
تبصره 1: تعداد دفعات شركت در آزمون كتبي دانشنامه تخصصي داراي محدوديت نمي باشد.
تبصره 2: داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه تخصصي كه فارغ التحصيل گواهينامه در سالهاي قبل مي باشند جهت شركت در آزمون مربوطه ملزم به ارائه گواهي اشتغال به كار اخذ شده از دانشگاه محل خدمت (ضريب k) يا گواهي اتمام خدمات مربوطه با تاييد معاونت سلامت مي باشند.
ماده 2: ثبت نام مشروط دستياراني كه دوره دستياري آنان حداكثر تا آخر آبان ماه سال مربوطه پايان مي يابد، بشرط موفقيت در امتحانات گواهينامه تخصصي، ‌بلامانع مي باشد.
تبصره 1:‌ داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره، ‌باعث كاهش طول دوره (تا اخر آبان ماه) نخواهد شد.
تبصره 2:‌ لازم است دستياراني كه به صورت مشروط در امتحان دانشنامه تخصصي شركت مي نمايند،‌ باقيمانده دوره تحصيلي خود را در مراكز آموزشي مربوطه گذرانده و گواهي لازم مبني بر اتمام دوره تحصيلي خود را ارائه نمايند.
تبصره 3: دستياراني كه به دليل گزينش استفاده از مرخصي زايمان و معرفي ديرتر ازموعد مقرر براي شروع دوره از طرف دبيرخانه، با كسر دوره روبرو شده و صرفا به همين دليل به يكي از آز مونهاي ارتقاء‌كتبي سراسري معرفي نشده اند،‌ در صورتي كه دوره آموزشي آنان تا قبل از اسفند ماه سال جاري مربوطه به اتمام برسد مجاز به شركت در آزمون مي باشند.
تبصره 4:‌ دانش آموختگان خارج از كشور كه پرونده تحصيلي آنان به تاييد كميسيون ارزشيابي مدارك خارجي هيات ممتحنه رشته مربوطه رسيده و از طريق مركز خدمات آموزشي واجد شرايط شركت در آزمون دانشنامه تخصصي شناخته شوند مي توانند از طريق دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ثبت نام نمايند.
ماده 3:‌ كليه سوالات امتحانات دانشنامه تخصصي بر اساس منابع تعيين شده توسط هيات ممتحنه رشته هاي مربوطه، تهيه مي گردد.
ماده 4: حد نصاب نمره قبولي جهت كسب مدرك دانشنامه تخصصي 70% كل نمره امتحان كتبي و 70% كل نمره امتحان شفاهي خواهد بود.
تبصره 1:‌ افرادي كه موفق به كسب 70% نمره از كل آزمون كتبي مي شود (نمره 105 از كل 150) به عنوان قبول شده آزمون كتبي دانشنامه تخصصي محسوب و مجاز به شركت در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي خواهند بود.
تبصره 2:‌ در صورت مردودي در امتحان شفاهي، ‌اعتبار قبولي امتحان كتبي حداكثر تا پنج سال به قوت خود باقي خواهد بود و در صورت عدم شركت و يا عدم موفقيت در امتحان شفاهي متقاضيان موظف به شركت مجدد در امتحان كتبي دانشنامه تخصصي مي باشند.
تبصره 3: افرادي كه قبلا در امتحان كتبي دانشنامه تخصصي قبول شده اند، چنانچه بيش از 5 سال از قبولي در آزمون كتبي آنها نگذشته باشد مجاز خواهند بود در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي كه به صورت OSCE برگزار مي گردد، شركت نمايند.
ماده 5:‌ رسيدگي به اعتراضات دريافت شده در مورد امتحان كتبي،‌ در موعد مقرر اعلام شده از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور، توسط هياتهاي ممتحنه انجام مي گيرد و هيچ مرجع ديگري از نظر علمي صلاحيت داوري در مورد سوالات را ندارد.  
ماده 6: ‌به مقالات پژوهشي كه در ارتباط با رشته تحصيلي مربوطه توسط دستياران در طول دوره دستياري در يكي از مجلات معتبر به چاپ رسيده و يا پذيرفته شده باشد و نيز پايان نامه دستياران بر طبق دستورالعمل دبيرخانه و با نظر هيات ممتحنه حداكثر تا 15 نمره به شرط قبولي در آزمون شفاهي به نمره آزمون شفاهي اضافه مي گردد.  
ماده 7: تعيين نفرات برتر بر اساس نمره آزمون كتبي دانشنامه تخصصي با ضر يب 2 و نمره شفاهي دانشنامه تخصصي با ضريب 1 محاسبه خواهد شد.
- اعتبار مجلات از طرف هيات ممتحنه تعيين مي گردد.
- نتيجه ارزشيابي مقالات با راي هيات ممتحنه در صورتجلسه آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي رشته مربوطه تعيين مي گردد.
- زمان آزمون جهت جانبازان شركت كننده در آزمون كتبي دانشنامه تخصصي با توجه به وضعيت جسماني آنها و بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه تا 25% مدت مفيد زمان معمول قابل افزايش است.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-6 12:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ