باسمه تعالی
اساسنامه مجمع علمی - آموزشی فرهنگــی رفـــاهی دستیــاران تخصصـــی
 دانشگـــاه علـــوم پزشکـــــی شیـــــراز
مقدمه : ما دستیاران دوره تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیرازبا توجه به ظرفیت های موجودو لزوم حرکت روبه رشد فرهنگی بر آن شدیم تا مجمع علمی – آموزشی – وفرهنگی – رفاهی دستیاران را به شرحی که در اساسنامه می آید در راستای بالندگی همه جانبه جمع خویش تشکیل دهیم تا بتوانیم گامی مهم برا ی خود ونسل های بعد برداریم ودراین مسیر تکیه مان بر ذات لا یزال الهی وامیدمان به الطاف بییکران اوست .
فصل اول : کلیات
نام : مجتمع علمی – فرهنگی – رفاهی – صنفی دستیاران دورههای تخصصی وفوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیرازکه از این پس مجمع نامیده می شود.
هدف :
1 – نهادینه کردن ارزش های خود باوری ،ازاد اندیشی ، استقلال رای وتفکر جامع و ایجاد روحیه تعامل وهمدلی درمیان دستیاران دانشگاه در درجه اول ودستیاران دیگر دانشگاههای کشور در مرحله بعد
2 – جلب حمایت وهدایت فکری دستیاران تخصصی وفوق تخصصی در زمینه های مختلف و حمایت خود جوش از دستیاران درعرصه های مختلف علمی – فرهنگی – صنفی
3 – فراهم کردن تسهیلات لازم جهت گردهمایی دوره ای دستیاران در راستای ایجادحس الفت وهمدلی وپایه گذاری فرهنگ کار گروهی در عرصه های علمی – فرهنگی – صنفی
4 – فراهم کردن تسهیلات لازم جهت استفاده دستیاران از امکانات ورزشی اختاصی و حفظ سلامت جسمی وروحی .
تبصره : اهداف این مجمع صرفا علمی – فرهنگی – صنفی بوده و هر گونه فعالیت سیاسی در این مجمع ویا زیر شاخه های آن ممنوع میباشد .
 
 فصل دوم: اعضاء
کلیه دستیاران دوره های تخصصی  وفوق تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فصل سوم : ارکان
1= مجمع نمایندگان دستیاران : دستیاران رشته های مختلف در هر سال تحصیلی از میان خود و بر اساس بند های آتی اساسنامه ، نمایندگان خود در محمع را انتخاب ومعرفی می نمایند .
مجمع نمایندگان عالی ترین رکن تصمیم گیری می باشد .
1-شورای مرکزی دستیاران دانشگاه : اعضا مجمع نمایندگان دستیاران در اولین جلسه پس از تشکیل ، از میان خود  11 نفررا بعنوان اعضای شورای مرکزی دستیاران دانشگاه انتخاب می نمایند.
تبصره1 : شورای مرکزی دستیاران بعد از مجمع ، مرجع اصلی تصمیم گیری در خصوص کلیه امور دستیاران دانشگاه ذکر شده در این اساسنامه میباشد که در مقابل عملکرد خود به مجمع نمایندگان پاسخگو میباشد.
تبصره 2: سایر ارکان مجمع تحت نظر این شورا اداره می گردند ومسئولین هر واحد چس از معرفی به شورای مرکزی به مدت یکسال انتخاب انتخاب می گردند . عزل هر مسئول واحد پس از اعلام موضوع از سوی مسئول تشکیلات وبا ذکر اداله مناسب و پس از تصویب شورای مزکزی امکان پذیر است .
 
فصل چهارم : اعضا وارکان شورای مرکزی
1 – دبیر شورا : از سوی اعضاء شورای مرکزی در اولین جلسه رسمی یک نفر با کسب اکثریت اراء بعنوان دبیر انتخاب می گردد. جلسه شورا با حضور نصف بعلاوه یک عضو رسمی می باشدقابل ذکر است سایر مسئول واحدها نیز در همان جلسه انتخاب می گردد .
 
شرح وظایف دبیر شورا :
الف : امضاء کلیه مکاتبات واسناد اداری – مال شورا پس از کسب نظر حداقل 4عضو شورا
ب : برگزاری جلسات منظم و اطلاع رسانی به اعضاء
ج : اداره جلسات شورا
د : در جلسات هر کدام از مسئولین واحدها با ریئس ویا معاونین دانشگاه دبیرو یا نماینده ایشان شرکت می نمایند .
ه : پیگری اجرای مصوبات شورا
2 – نایب رئیس : در غیاب دبیر کلیه اختیارات ایشان به نایب رئیس شورا محول می گردد مگر در مواردی که نباید که طبق نظر شورای مرکزی فردی دیگر قسمتی از وظایف را عهده دارشود .
3-مسئول تشکیلات :
شرح وظایف:
1-نظارت براحرای صحیح اساسنامه و شرح وظایف افراد
2-پیگیری تشکیل جاسات بصورت منظم واعلام تذکر به غایبین جلسه
تبصره: افرادی که بیش ازسه جلسه غیبت غیر موجه در جلسات شورا داشته باشند از طرف مسئول تشکیلات جهت تصمیم گیری در خصوص ادامه عضویت در شورای مرکزی به شورا معرفی گردند ودر صورت تصویب شورا عضویت نامبرده از شورای مرکزی لغو و رد علی البدل جیگزین می گردد.
1پیگیری معرفی نمایندگان دستیاران رشته های مختلف در پایان هر دوره جهت تشکیل مجمع نمایندگانسال آتی
2-برگزاری انتخابات دوره آتی شورای مرکزی پس از تشکیل مجمع نمایندکان دستیاری
تبصره : دستیاران مشغول به تحصیل در دانشگاه در هر دوره بر اساس ایین نامه شورا نسبت به معرفی نماینده یا نمایندگان خود بر اساس اکثریت اراء اقدام می نمایند
تبصره 1 : شرط معرفی نماینده جدید ازطرف هر گروه تخصصی کسب حداقل50/اراءدستیاران آن گروه تخصصی می باشد
تبصره 2:معرفی نمایندگان و دستیاران به شورای مرکزی وی تواند از طریق دستیار ارشد گروه (به انضمام امضاءاکثریت دستیاران آن گروه) ویا بطور مستقیم از سوی دستیاران هر گروه به شورای مرکزی (با مهر وامضاء اکثر دستیاران)صورت پذیردقابل ذکر است در صورتی که معرفی بطور همزمان از هر دو طریق وتوسط دو گروه دستیارصورت گیرد نمایندگانی که توسط اکثریت دستیاران مشغول به تحصیل معرفی گردیده اندبعنوان نماینده رسمی انتخاب می گردند . در این گونه موارد مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بند و تصمیم گیری نهایی در خصوص پذیرش نماینده هر گروه که اکثریت اراء را کسب نموده است بعهده مسئول تشکیلات شورای مرکزی آن دوره و2نفربه انتخاب شورا می باشد
1-پس از تشکیل مجمع جدید طی جلسه ای با حضور دبیر ومسئول تشکیلات شورای قبلی کلیه اسناد ودفاتر شورا به همراه مهرو سر برگ  اداری به دبیر ومسئول تشکیلات شورای جدید تحویل وصورت جلسه می گردد قابل ذکر است مسئولیت پاسخگویی قانونی اقدامات هر دوره شورا بعهده اعضا آن دوره می باشد
2-نظارت برهزینه کرد اعتبارات شورا که می بایست مطابق با مصوبات شورا بوده لذا گزارش عملکردواحدها بصورت منم در اختیاراعضا ء شورا قراز می گیرد .
مسئول واحدهای علمی :
شرح وظایف زیر گروه علمی :
1-حمایت از شرکت دستیاران در کنفرانس های بین المللی – کارگاهها و دوره های آموزشیداخلی وخارجی پس از تصوب درشورای مرکزی
2-برگزاری سمینارهای سالانه در عرصه های مختلف علوم پزشکی پس ازتصویب شورای مرکزی ومعاونت تحقیقات دانشگاه
3-حمایت ازدستیاران در خرید کتاب ، بسته ها و ازار کمک آموزشی و فرهنگی
4-تشکیل خبر نامه علی – فرهنگی:دبیر خبرنا مه یا نشریه با رای شورای مرکزی انتخاب می گردد ومحتویات نشریه قبل از چاپ به اطلاع اعضا رسانده می شود تا درصورت موافق نظر اکثریت شورا تکثر شود.
5-پیگیری نیازهای آموزشی دستیاران و پیشنهاد در جهت بهبود کیفیت برنامه ها آموزشی دستیاران دانشگاه با طی سلسله مراتب اداری و مدیریت های مرتبط در دانشگاه
مسئول واحد صنفی : 
شرح وظایف :
1-پیگری ومشکلات ونیازهای صنفی دستیاران اعم از حقوق ومزایای دوره دستیاری مشکلات خوابگاه – ویا پاویون های بیمارستانی واعلام به شورای مرکزی
2-تشکیل جلسات پیگیری مشکلات دستیاران با مسئولین بیمارستانها (بویژه معاونین آموزشی)با هماهنگی شورای مرکزی
3-تعیین رابط با هر گروه دستیاری جهت اطلاع کامل از وضعیت دستیاران
4-هماهنگی با شوراها ی خوابگاه دستیاران وتشکیل جلسه درخصوص پیگیری مشکلات خوابگاهها
5-پیگیری سایر مسائل صنفی حسب مورد
5-پیگیری تاسیس صندوق قرض ا لحسنه دستیاران
مسئول واحد فرهنگی :
شرح وظایف :
1-اقدام جهت رسمی ترشدن اعتبار مقطع دستیاری از جمله پیگیری صدورCERDIT CARD
2-پیگیری تامین کمک هزینه اردوهای سیاحتی – زیارتی دستیاران در داخل وخارج از کشور پس از تعریف شورای مرکزی
3-برگزاری گرد همایی ومراسم فرهنگی – مذهبی سالیا نه جهت دستیاران وخانوادههای انان
4-برگزاری مسابقات دوره ای ورزشی – فرهنگی جهت دستیاران
5-تشکیل جلسات بارش ا فکار
6-راه اندازی اتاق فکر ونظریه پردازی در امور فرهنگی – علمی
7-اهداءنشانهای اخلاق علمی سالیانه به دستیارانی که بر اساس اساسنامه مصوب شورای مرکزی انتخاب می گردند.

8-پیگری چاپ و توزیع نشریه شورای نمایندگان دستیاری(سریتا)
تبصره :1
اعضای مجمع نمایندگان وشورای مرکزی دستیاری تمام تلاش وسعی خودرا بکارخواهند گرفت تا الگوی یک دانشجوی مسلمان ، متعهد ومتبحر را به نمایش گذاشته و در برخورد مناسب با بیماران وپیگیری درمان با آنان تا حصول نتیجه با توکل به خدا وند متعال از هیچ کوششی فرو گذار ننماید واین فرهنگ رادر دانشگاه تبلیغ وتوسعه دهند .
لذا اعضاءشورای دستیاری متعهد می گردند در خصوص تقویت بنیه علمی خود همواره کوشا بوده تا ضمن پیگیری امور صنفی – فرهنگی رفاهی دستیاران ، وظیفه علمی خود را نیز به بهترین نحو به ا نجام برسانند این تبصره از اصول لاینفک حاکم بر شورای دستیاری دانشگاه بوده وشورا همواره بر رعایت آن توسط تاکید می نماید.
تبصره 2: تعدا د نمایندگان هر گروه دستیاری در مجمع نمایندگان بشرح ذیل می باشد.
1-     رشته هایی که تعداد دستیاران مشغول به تحصیل آنان  50 نفر یا کمتر می باشد یکنفر نماینده
2-      رشته هایی که تعداد دستیاران مشغول به تحصیل آنان بیش از 50 نفر باشند2نماینده خواهند داشت
تبصره:3
درانتخاب اعضای شورای مرکزی چنانچه در رأی گیری2نفر از یک رشته رأی بیاورند :نفر اول که رأی بیشتری دارد عضو شورای مرکزی و نفر دوم بعنوان عضو علی البدل محسوب خواهند شد .


 
 
بازرسین مجمع :
2نفر از اعضاء مجمع نمایندگان به انتخاب حاضرین به عنوان بازرس انتخاب می گردند که بصورت دوره ای گزارش خودرا در خصوص نحوه عملکرد شورای دستیاری به مجمع ارائه می نماید .
این اساسنامه در تاریخ 10/10/1389بهتصویب مجمع نمایندگان رسیده است وهر یکسال یکبار با حفظ کلیات آن می تواند بر اساس شرایط مورد نظر مجمع نمایندگان آن دوره در مشمول تبصره هایجدید گردد. قابل ذکر است در صورتی که هر کدام از تبصره ها با کلیات اساسنامه منافات داشته باشد می بایست تبصره مذکور به رای دستیاران گذاشته شودو رای آن نصف وبعلاوه یک دستیار راکسب نماید .

"والسلام علی من التبع الهدی" 
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-2 14:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ