معرفی اعضاءمجمع عمومی همکار در شورای مرکزی دستیاری در سال   1396
ردیفنام و نام خانوادگیرشته تخصصیحوزه فعالیت در شورای مرکزی دستیاری
1دکترشمس الدینی
زنان و زایمان
پيگيري امور دستیاران در بیمارستان زینبیه و حافظ
2دکتر حکیمی
بیهوشیپیگیری و هماهنگی امور دستیاران بیهوشی
3دکتررضایی
جراحی عمومی
مسول هماهنگی و ساماندهی پارکینگ درمانگاه مطهری
4دکتراطهری
رادیولوژیهماهنگي امور دستياران راديولوژي در بيمارستان شهيد فقيهي 
5دکتر مهرورز
طب اورژانس

یگیری و هماهنگی امور دستیاران طب اورژانس
6دکتر سپاسیان
بیماریهای داخلیپیگیری و هماهنگی اموردستیاران داخلی
7دکتر حیدری
رادیولوژیپیگیری و هماهنگی امور دستیاران رادیولوژی در بیمارستان نمازی
8دکتر فرخی
پزشکی خانوادهپیگیری و هماهمگی امور دستیاران پزشکی خانواده
9دکتر بوستانی
روانپزشکیپیگیری امور دستیاران در بیمارستانهاي ابن سينا و حافظ
10دکتر شفی خانی 
اطفالپیگیری امور دستیاران در بیمارستانهاي امير و شهيد دستغيب
11دکتر آل داوود
قلب و عروقهماهنگي امور دستياران قلب و عروق-مسئول امور صنفی بیمارستان شهید فقیهی
12دکتر میرزایی
رادیوتراپیهماهنگي امور دستياران راديوتراپی
 13دکتر مطوس پاتولوژیهماهنگی امور دستیاران پاتولوژی
14دکتر ترکمان
داخلی مغزواعصابپیگیری و هماهنگی امور دستیاران داخلی مغزو اعصاب
15دکتر غفارپسند
جراحی مغزاعصابهماهنگي امور دستياران نروسرجری
16دکترراستی
چشم پزشکی
همکاری در پیگیری امور دستیاران چشم پزشکی
 17 دکتر خواجه رحیمی پزشکی هسته ای هماهنگی اموردستیاران پزشکی هسته ای وپیگیری امور ورزشی بانوان
 18 دکتر سید نعمتیان پزشکی اجتماعی پیگیری و هماهنگی امور دستیاران پزشکی اجتماعی
19 دکتر حقیقی ارتوپدی پیگری امور دستیاران  اورتوپدی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-23 13:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ