به نام خدا
 
 مقدمه
 
با عنایت به لزوم اطلاع کامل دستیاران از آیین نامه ها و مقررات آموزشی _صنفی و رفاهی و در راستای ارتقاء وضعیت موجود،و ایجاد بستری جهت خدمت بیشتر به مجموعه دستیاری دانشگاه بر آن شدیم تا مقررات موجود را بر اساس آخرین دستورالعمل ها و آیین نامه های وزارتی در کنار قوانین و مقررات درون دانشگاهی گردآوری نموده و در اختیار دستیاران محترم قرار دهیم امید است که مورد استفاده بهینه همکاران عزیز قرار گیرد.
 
در این جلد ارائه خدمات رفاهی در دانشگاه بر اساس مقررات موجود تا شهریور 91 ذکر گردیده است که تغییرات سالیانه متعاقباً به اطلاع دستیاران محترم خواهد رسید.
 
 
شورای نمایندگان دستیاری
شهریور 91
 


 
 
 امور رفاهي
 
 
 
ماده 25: كمك هزينه تحصيلي
به دستياران ماهانه مبلغي به عنوان كمك هزينه تحصيلي پرداخت خواهد شد.
تبصره 1:‌ در مدت مرخصي استعلاجي بيش از سه ماه به دستياران كمك هزينه تحصيلي تعلق نمي گيرد.
تبصره 2:‌ كمك هزينه تحصيلي دستياران ميهمان توسط دانشگاه مبدا پرداخت مي شود.
ماده 26: ميزان كمك هزينه تحصيلي پايه، براي دستياران مجرد 000/000/480 ريال و براي دستياران متاهل 000/620 تومان مي باشد،‌ كه بر اساس حكم صادره از دانشكده مربوطه و با ارائه گواهي انجام فعاليتهاي موظف دوره،‌ توسط دانشگاه مربوطه قابل پرداخت مي باشد. ميزان كمك هزينه دستياران سالهاي بالاتر براساس ضريبي كه هر ساله براي كليه دستياران صورت مي پذيرد. از طرف هيئت امناء دانشگاه صورت مي پذيرد اضافه مي گردد.
تبصره 1:‌ در صورتي كه همسر دستيار نيز دستيار باشد، ‌حق تاهل به هر دوي آنها تعلق مي گيرد.
تبصره 2: به دستياران ارشد معادل 10% كمك هزينه تحصيلي ماهانه، به عنوان حق ارشديت پرداخت خواهد شد.
تبصره 3: پرداخت مبالغ فوق در صورت تاييد هيات امناي دانشگاهها قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27: ‌مبناي كمك هزينه تحصيلي پايه با محل آموزش تخصصي و رشته تخصصي تغيير نمي كند.
 
ماده 28: كمك هزينه تحصيلي دستياران همه ساله به ميزان افزايش ضريب حقوقي كاركنان دولت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت افزايش يافته كه از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد.
 
ماده 29:‌ افزايش سنواتي كمك هزينه تحصيلي پس از قبولي در امتحان ارتقا به سال بالاتر قابل اجرا مي باشد و ميزان افزايش سنواتي سالانه معادل 5/6% كمك هزينه تحصيلي مي باشد.
ماده 30: ‌مبلغ عيدي دستياران معادل عيدي مصوب كارمندان دولت خواهد بود كه با تصويب هيات امنا دانشگاهها قابل پرداخت مي باشد.
ماده 31: در تمام مدت دوره دستياري، دستياران به هيچ وجه حق تاسيس و اداره مطب خصوصي يا درمانگاه را ندارد و نمي توانند حتي به صورت قراردادي و يا ساعتي به استخدام هيچ يك از موسسات دولتي يا وابسته به آن در بخش خصوصي و يا خيريه در آيند.
تبصره: در صورت لزوم، دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل دستيار مي تواند از خدمات وي در واحدهاي تابعه با عقد قرارداد خاص استفاده نمايد.
ماده 32: دستياراني كه تمايل داشته باشند از مزاياي بيمه خدمات درماني به صورت خويش فرما استفاده نمايند، ‌مي توانند با پرداخت 50% حق سرانه از اين امتياز برخوردار شوند.
ماده 33: در صورتي كه شرايط خاصي خارج از موارد مشمول مواد آئين نامه مطرح شود، ‌تعيين تكليف به عهده دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي خواهد بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
آئين نامه دستياري دانشجويان غير ايراني
          دانشجويان غير ايراني پذيرفته شده مقاطع دستياري در كليه موارد از آئين نامه دستياري باليني تبعيت مي نمايند.
          افراد مشروحه زير در صورت پذيرفته شدن در آزمون دستياري تخصصي از پرداخت شهريه معاف مي باشند:
الف: ‌نفر اول پذيرفته شده هر رشته در آزمون پذيرش دستيار سال مر بوطه
ب: 1% رتبه برتر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور طبق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
- تامين هزينه بليط رفت و برگشت هواپيما و كليه هزينه هاي شخصي شامل تغذيه، رفت و آمد و….. دستياران فوق الذكر به عهده خود آنان مي باشد.
- چنانچه داوطلبي از طريق مقابله نامه و قراردادها فيمابين ايران و ديگر كشورها پذيرفته شده باشد كليه هزينه هاي تحصيلي و شهريه آن بعهده وزارتخانه طرف قرارداد مي باشد.
تبصره: ‌چنانچه داوطلبي از طريق شوراي هماهنگي پذيرش دانشجويان غير ايراني معرفي شود از پرداخت شهريه معاف مي باشند.
 
- جهت دستياران مجرد غير ايراني حتي الامكان و باتوجه به امكانات دانشگاه خوابگاه تامين خواهد شد. وضعيت خوابگاه در هر دانشگاه از طريق بروشورهاي اطلاعاتي در اختيار داوطلبين قرار مي گيرد. ليكن جهت تامين خوابگاه دستياران متاهل از طريق وزارت متبوع و دانشگاه هيچگونه تعهدي وجود ندارد.
 
- دستياران غير ايراني متقاضي استفاده از فرصتهاي مطالعاتي و ساير دوره هايي كه منتهي به اخذ مدرك دانشگاهي و تخصصي نمي گردد، مي بايست با رعايت شرايط ماده 1 مستقيما ازطريق دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور اقدام نمايند. پس از اعلام مراتب قبولي علمي متقاضي غيرايراني پذيرفته شده در آزمون ورودي دستياري مطابق پذيرفته شدگان داخل كشور مراتب تاييد صلاحيت عمومي آنان نيز از سوي دانشگاهها جهت اطلاع اعلام خواهد شد.
- دستياران غير ايراني پذيرفته شده در طول دوره دستياري از كليه قوانين و مقررات دستياري داخل كشور تبعيت مي نمايند و بعد از اتمام تحصيل خود حق اشتغال به حرفه پزشكي را در جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت و از آنان در بدو ورود و ثبت نام دستياري تعهد محضري مبني بر بازگشت به كشور متبوع بعد از اتمام دوره بجاي تعهد محضري دوران دستياري توسط مركز امور دانشجويي اخذ خواهد شد.
تبصره 1: پذير فته شدگان در طول مدت حضور در ايران موظف به رعايت كليه قوانين و احترام به ارزشهاي جمهوري اسلامي ايران بوده و در صورت بروز هرگونه تخلف مطابق ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
تبصره 2: ‌دبيرخانه شوراي پذيرش، هماهنگي لازم را در مورد تبديل رواديد و صدور پروانه اقامت پذيرفته شدگان را تا پايان دوره دستياري هر ساله از طريق مراجع ذيصلاح بعمل خواهد آورد و در مورد كسب اجازه ورود و خروج آنان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
تبصره 3: در صورتي كه به تشخيص مراجع ذيصلاح،‌ پروانه اقامت اين دسته از پذيرفته شدگان لغو گردد هيچگونه حقي براي آنها ايجاد نخواهد گرديد.
تبصره 4:‌ دانشگاه محل تحصيل موظف است حداقل دوماه قبل از انقضاء پروانه اقامت دانشجويي، براي دستياران تقاضاي تجديد پروانه اقامت بنمايد.
تبصره 5: مدارك فراغت از تحصيل پس از اتمام تحصيلات و بازگشت به كشور متبوعه براي اين دسته از افراد ارسال خواهد شد.
- پذيرش دستيار فقط براي همان سال معتبر بوده و عدم شروع دوره توسط داوطلب در تاريخ مقرر به منزله انصراف از تحصيل تلقي شده و حقي را براي آنان ايجاد نخواهد كرد.
- پرداخت شهريه و نيز هزينه هاي تحصيلي با توجه به بند 6 ماده 3 بعهده داوطلب مي باشد.
 
ضوابط و مقررات تعيين نقص عضو موثرحرفه اي دررشته هاي تخصصي باليني پزشكي
 
ماده 1: در آموزش پزشكي و تخصصي موارد زير نقص عضو موثر حرفه اي محسوب مي شود:
الف: اختلالات روان پريشي با علائم ادراكي و تفكر (بالاتر ازclass functional deficit، hallucination، delusion، illusion) و اعتياد (addiction) به مواد مخدر
ب: بيماريهايي كه سير پيشرونده (progressive)  يا بازگشتي (relapse-recurrence) دارند در صورتي كه غيرقابل كنترل تشخيص داده شوند و يا به مرحله آثار غيرقابل بازگشت (sequelae) رسيده باشند، اين بيماريها عبارتند از:‌
 
1.      ديابت
2.       دمانس و دليريوم (dementia-delirium)
3.      سكته هاي مغزي (CVA)
4.      صرع بزرگ (grand mal epilepsy)
5.      پاركينسون
6.      ديستروفي عضلاني
7.      مياستني گراويس
8.      فلج دوره اي (periodic paralysis)
9.      ناركولپسي و كاتاپلكسي پيشرفته (cataplexy- narcolepsy)
10.اسكلروز مولتيپل (multiple sclerosis)
11. پرفشاري خون (HTN)
12.سرطان هاي بدخيم با پيش آگهي ضعيف
13.بيمايهاي روماتيسمي سيستميك (مثل: آرتريت روماتوئيد و پلي ميوزيت و SLE).
پ: كليه اختلالات كاركردي (functional impairment)، ناتواني ها (disabilities) و نقايص جسمي (physican defects)‌‌‌ و علائم غير قابل درمان يا غير قابل بازتواني يا نقص هاي غير قابل جبران با ناتواني (decompensated) زير، حتي در صورتي كه بيماري زمينه اي (underlying disease) سير پيشرونده نداشته باشد.
1.      تشنج (convulsion)
2.      سرگيجه (vertigo)
3.      از دست دادن حافظه (memory loss)
4.      كاهش بينايي (visual loss) نابينايي كامل هر دو چشم در حد HM، NLP يا LP.
تبصره 1:‌ در رشته تخصصي بيماريهاي داخلي و جود يك چشم كامل و سالم كافي است.
تبصره 2: در طب فيزيكي و توانبخشي قدرت ديد اصلاح شده در كمترين حد 10/3.
 
تبصره 3: در پزشكي هسته اي قدرت ديد اصلاح شده حداقل 10/5 قابل قبول است.
 
5. كاهش شنوايي (deafness)- ناشنوايي كامل دو طرفه
6. دو بيني (diplopia) در هريك از وضعيت هاي اوليه يا ثانويه چشم ها يا وضعيت آناتوميك سر
7. ديسفازي (dysphasia) و آفازي
8. حركات غيرارادي اندامها
9. اختلالات تعادل شديد
10. قطع اندام تحتاني- دوطرفه بالاتر از زانو
11. قطع اندام فوقاني
12. دفورميتي دست ها
13. فلج اندام ها بصورت دو طرفه يا يك طرفه (درجه 0) و ضعف شديد با قدرت عضلاني درجه 1
تبصره: قطع اندام، فلج و دفورميتي اگر شامل عضو غالب نباشد در رشته تخصصي بيماريهاي داخلي نقص عضو وثر رحفه اي محسوب نمي شود.
 
          كليه بيماريهايي كه عامل نارسايي (failure) يا عدم كفايت (insufficiency) اعضاي سيستمي بدن مي شوند، در شرايط زير:
1-نارسايي قلبي (heart failure) در مرحله IV، FC-III
2-نارسايي كليوي مزمن (chronic renal failure)
3-آنسفالوپاتي (encephalopathy) با پيش زمينه هاي آسيب فيزيكي مغزي (خونريزي، تومور، آبسه، هماتوم)
4-نارسايي تنفسي (respiratory failure) مثل آسم پيشرفته، Narcosis، co2 و بيماريهاي انسداد و محدود كننده شديد ريوي
5-سكته هاي (stroke) پايه مغز و مخچه و كورتكس
6-سيروز كبدي
 
ث) اختلالات حسي سطحي(touch, lightpain, temperature) و اختلالات حسي عمقي (epicritic،‌two discrimination  ، sweying، Sterognosis، vibration، touchpoint position) وقتي بطور كامل باشند.
 
تبصره: اختلالات حسي راديال و اولنار در رشته هاي جراحي نقص عضو موثر حرفه اي محسوب مي شوند.
ج) كليه بيماريهايي كه از طريق خون منتقل مي شوند با رعايت مفاد بند ب در كليه رشته هاي جراحي، زنان و زايمان، بيهوشي و طب اورژانس، علائم اختلال سيستم حركتي (sign motor system) حتي در صورتي كه بيماري زمينه اي (under sying disease) سير پيشرونده نداشته باشد به شرح زير:
1-حركات غير ارادي (involumtary movement) درهمه رشته هاي جراحي، راديولوژي، بيهوشي و طب اورژانس.
2-علائم ايستادن و راه رفتن (station & gait): هيستريك، همي پلژيك، اسپاستيك، scizzor و wide، پاركينسون، waddling، آتاكسيك، Staggering در همه رشته هاي جراحي، بيهوشي و طب اورژانس
3-تونوس عضلاني در اندام فوقاني به صورت:
Hypotonicity (spasticity, rigidity) by passive motion
Hypotonicity (pendular, flaccid) by passive motion
در همه رشته هاي جر احي، راديولوژي و بيهوشي
4- محدوديت در حركت اندام فوقاني به اندازه بيشتر از 20 درجه يا 20 درصد محدوده حركتي نرمال در ارتوپدي
5-ضعف عضلاني در حركات فعال عضلات زير با درجات كمتر از 3 در رشته هاي جراحي،‌ بيهوشي و طب اورژانس
- عضلات مربوط به حركات coarse دست:
(SCM, deltoid, biceps, triceps, trapezoid)
 
- عضلات مربوط به حركات ظريف دست:
 
(extensor didgitorium, extensor carpi radialis, opponants, lumbricoides)
- عضلات مربوط به تونوس در ايستادن
(hamstring, quadriceps, plantar flexor)
تبصره 1: درجه بندي ضعف قدرت عضلاني بر اساس طبقه بندي زير است:‌
O. paralysis, 1. Severe, 2. Moderate, 3. Mild, 4. Strong enough, 5. Very strong
تبصره 2: ‌در رشته جراحي استخوان و مفاصل ضعف عضلاني كمتر از 4 در عضلات coarse
تبصره 3: در رشته هاي تخصصي چشم، گوش و حلق و بيني،‌ جراحي مغز و اعصاب و جراحي قلب و عروق ضعف عضلاني كمتر از 4 در عضلات مربوط به حركات fine دست.
6. رفلكس هاي با واكنش تشديد يافته (clonus exagerated hyperreflexia)
7. علائم عدم تعادل در رشته هاي جراحي، بيهوشي و طب اورژانس به هر ميزان (ataxia, dysmetria, dysdiadokokinesia)
8. ضايعات ستون فقرات- در صورتيكه موجب يكي از عوارض نامبرده در موارد 1 تا 7 بند چ يا موارد اختلالات حسي گردد.
9. چاقي مفرط (morbid obesity) در موارد 4 و 5 بند چ در رشته هاي جراحي طب اورژانس و قد كمتر از 150 سانتيمتر در رشته هاي جراحي.
ح) موارد خاص زير در رشته تخصصي چشم پزشكي، جراحي مغز و اعصاب، گوش و حلق و بيني و فلوشيپ هاي اين رشته ها، فلوشيپ ها و فوق تخصص هاي جراحي عمومي، فلوشيپ هاي ارتوپدي و رشته پيوند كليه
1.      ديد عمق بيشتر از 40 آرك بر ثانيه (seconds 40
 
2.      قدرت ديد اصلاح شده كمتر از 10/9 در هر چشم (visual a caity)
3.      كوررنگي
4.      محدوديت موثر ميدان ديد
خ) حاملگي در بدو شروع دوره در راديوولژي، راديوتراپي، پزشكي هسته اي و طب اورژانس.
تبصره: در اين شرايط دستيار مي تواند در صورت موافقت گروه آموزشي از مرخصي استحقاقي و زايمان در بدو شروع دوره استفاده نمايد.
د) اختلالات عصبي، رواني (وسواس شديد، پانيك شديد، فوبياي شديد، PTSD)
ذ) لكنت زبان و نداشتن ثبات رواني در شرايط استرس زا در رشته هاي روانپزشكي، روانپزشكي اطفال و طب اورژانس
ر) كليه اختلالات رواني اعم از سايكوز و نوروزها، اختلالات شخصيتي و ناپايداري رواني در رشته هاي روانپزشكي بيهوشي و طب اورژانس
ماده 2: ‌بيماريهاي (diseases)، ناتوانايي ها (disabilities)، اختلالات (disorders) كه تحت كنترل پزشكي (medically controlled) بوده يا درمان (treated)، نوتواني (rehabilitated) و يا بازتواني(asjusted) شده باشند با رعايت ساير مقررات نقض عضو موثر حرفه اي محسوب نمي شوند
تبصره: سابقه بيماري هاي روان پريشي (psychoses) و اعتياد (addiction) به مواد مخدر در كليه رشته ها نقض عضو موثر حرفه اي محسوب نمي شود.
ماده 3: عبارت رشته هاي جراحي در اين آئين نامه به رشته هاي زير اطلاق مي شود:
جراحي عمومي، جراحي استخوان و مفاصل، زنان و زايمان، جراحي كليه و مجاري ادراري و تناسلي، گوش و حلق و بيني، جراحي مغز و اعصاب، چشم و رشته هاي فوق تخصصي و دوره هاي فلوشيپ مربوطه
تبصره: دوره فلوشيب بيهوشي قلب باز مشمول بندهاي مربوطه به رشته تخصصي بيهوشي مي باشد.
ماده 4: تعريف هر يك از موارد نقص عضو موثر حرفه اي بر اساس ملاك هاي تشخيص پزشكي مي باشد.
ماده 5: در موارديكه نقص عضو موثر حرفه اي در زمان ثبت نام و يا در طول دوره مطرح شود تائيد آن از طرف شوراي پزشكي دانشگاه محل تحصيل الزامي است.
تبصره1: در صورتيكه بعلت عدم كنترل بيماري در طول دوران دستياري علائم بيماري مشخص گردد (بارز شود) طبق اصل بند 5/2 آئين نامه دستياري عمل خواهد شد.
تبصره2: در صورتيكه نقص عضو حرفه اي در مواجهه با شرايط تحصيل كار ايجاد شود (بروز نمايد) دستيار مشمول بند 5/2 و تبصره 2 آن خواهد بود. مثل:
-       حساسيت كبد به هالوتان (خطر سيروز) در رشته هاي جراحي و بيهوشي
-       حساسيت هاي بارز پوستي (درماتيت تماسي)
تبصره 3: در صرت بروز علائم بيماري و يا نقص عضو موثر حرفه اي به علت شرايط محل تحصيل (مثل شرايط اقتصادي و آب و هوا) داوطلب مشمول بند 5/2 متممم آئين نامه دستياري و تبصره هاي آن نمي شود.
          بنابراين داوطلب لازم است در زمان انتخاب رشته و رشته – محل نوع كار در رشته و شرايط جغرافيايي و اقتصادي محل تحصيل را مدنظر قرار دهد.
 
 
 
بند 5/2 متمم آئين نامه دستياري:
          چنانچه دستياران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو موثر جسمي يا رواني شوند، گروه مربوطه مي تواند با ذكر دلايل مراتب را جهت طرح در كميسيون پزشكي منتخب دانشگاه به دانشكده پزشكي منعكس نمايد.
          پس از تأييد كميسون مذكور و موافقت شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه از ادامه تحصيل اين افراد جلوگيري بعمل مي آيد.
تبصره 1: محروميت يك ساله و غرامت تحصيلي شامل اين قبيل افراد نمي شود.
 
تبصره 2: در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه، چنانچه نقص عضو موثر حرفه اي براي ساير رشته ها در همان دانشگاه مانع از ادامه تحصيل در آن رشته ها نباشد و فرد حداقل نمره آخرين نفر پذيرفته شده رشته مربوطه را در همان سهميه و همان سال و همان دانشگاه دارا باشد مي تواند تغيير رشته دهد .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-6 12:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ